Αθανασίου Αικατερίνη. 2020. ‘Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία’. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 8 (Μάρτιος):8-20. https://doi.org/10.12681/edusc.2650.