Αθανασίου Α. (2020). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 8, 8–20. https://doi.org/10.12681/edusc.2650