(1)
Λαδόπουλος Ε. H ταχύτητα και η ευελιξία της οπτικής προσοχής σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Μαθησιακές Δυσκολίες. edusc 2020, 9, 416-426.