(1)
ΔΡΟΣΙΝΟΥ-ΚΟΡΕΑ Μ.; ΠΑΛΕΝΗ Μ. Ειδική διδακτική μεθοδολογία ΣΑΔΕΠΕΑΕ και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. edusc 2019, 1, 209-226.