Μαγουλά Α. .-. Ε., και Ξανθάκης Μ. ‘Πειραματική εκπαίδευση με διακίνηση ερωτηματολογίου για την επίδραση της φωτορύπανσης στην άγρια ζωή’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, τ. 1, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 154-63, doi:10.12681/cclabs.4967.