Ανάργυρος - Άρης Κ. ‘Σύγκριση Ιστότοπων Ομοειδών Ελληνικών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Προϊόντων: Προσεγγίσεις και Συμπεράσματα’. Ετήσιο Ελληνόφωνο Επιστημονικό Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας, τ. 1, τχ. 1, Νοέμβριος 2022, σσ. 81-101, doi:10.12681/cclabs.4960.